FLAŞ BUHAR SİSTEMİ
FLAŞ BUHAR SİSTEMİ

Isı transfer yüzeylerin- den buharlaşma ısısını veren doymuş buhar, aynı basınçta kondens haline dönüşür ve doy- muş su entalpisini içe- rir. Bu yüksek basınçlı doymuş haldeki suyun basıncı düşürüldüğün- de bir kısım buharlaşır ve buna aş buhar adı verilir. Flaş buhar mik- tarına eşit veya üzerindeki kapasiteler uygun kapasiteler uygun kul- lanım alanları arasında yer almaktadır. Tank sistemleri ile elde edi- lecek buhar, işletmede düşük basınçta buhar ihtiyacı olan birçok nok- tada kullanılarak yakıt maliyetleri azaltılır.